Doorlopende tekst na statutenwijziging d.d. 3 september 1998

Statuten

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: “Capelse Schaakvereniging” en is gevestigd te Capelle aan den IJssel.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel en Middelen

Artikel 2

 1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport te stimuleren, in stand te houden en uit te oefenen.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  1. het houden van een interne competitie;
  2. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstijd;
  3. het uitgeven van een verenigingsorgaan: de “IJsseltoren;
  4. het maken van propaganda voor de vereniging, alsmede voor de schaaksport;
  5. alle andere wettige middelen, die het doel kunne bevorderen

Het verenigingsjaar

Artikel 3

Het verenigingsjaar loopt van een september tot een september
Artikel 3 bis
Aanvangsdatum en beëindigingsdatum van de speelavonden kunnen afwijken van de in artikel 3 genoemde data.

Leden

Artikel 4

Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen.
De vereniging hanteert voor de leden de volgende groepsindeling:
Adspirantleden tot zestien jaar;
Juniorleden tot twintig jaar;
Seniorleden twintig jaar en ouder

Artikel 5

Personen, die zich jegens de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de algemene ledenvergadering tot erelid of lid van verdienste worden benoemd.

Verkrijging van het lidmaatschap

Artikel 6

Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur.
Tegen niet toelating staat beroep open bij de algemene ledenvergadering.
Personen die lid willen worden van de verenging hebben recht op vier vrije speelavonden.
Men is echter wel verplicht om op de vierde speelavond kenbaar te maken of men al of niet lid wil worden.

Beëindiging van het lidmaatschap

Artikel 7

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. overlijden;
 2. opzegging door of namens het lid;
 3. opzegging door de vereniging
 4. ontzegging.

Het bestuur

Artikel 8

Het bestuur bestaat uit zeven leden. In het bestuur hebben de voorzitter, secretaris en
penningmeester zitting.
De mogelijkheid bestaat om de functies secretaris en penningmeester te combineren.
De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering gekozen.
De voorzitter wordt in functie gekozen. Bij de tussentijdse vacature is het bestuur gemachtigd om hierin onderling te voorzien.
Ieder lid kan zich beschikbaar stellen als bestuurslid.
Bestuursleden moeten tenminste achttien jaren oud zijn.
Bestuursleden worden gekozen voor de periode van twee jaar, zij zijn terstond herkiesbaar.
Voorzitter en twee bestuursleden enerzijds en secretaris en drie bestuursleden anderzijds kunnen niet gelijktijdig aftreden.
Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

 1. geen lid meer te zijn van de vereniging;
 2. het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtrekken;
 3. een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering.

De verenging wordt door de voorzitter zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd. Bij ontstentenis
van de voorzitter wordt de vereniging zowel in – als buiten rechte vertegenwoordigd door de
secretaris en de penningmeester tezamen.
Het bestuur is wel bevoegd tot alle handeling waaronder de handelingen als omschreven zijn in artikel 44 boek 2 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Commissie

Artikel 9

De algemene ledenvergadering alsmede het bestuur kunnen commissies benoemen, die het bestuur in de uitvoering van haar taak behulpzaam zijn.
In elk geval kent de vereniging een commissie als bedoeld in artikel 48 lid 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de zogeheten “kascommissie”.
Deze door de algemene vergadering jaarlijks te benoemen commissie van tenminste twee leden, die geen lid mogen zijn van het bestuur, onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

De algemene ledenvergadering

Artikel 10

 1. De algemene ledenvergadering bestaat uit leden van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur en wel zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt doch tenminste één maal per jaar, zijnde de jaarvergadering bedoeld in artikel 48 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 3. Op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende gedeelte der leden, bevattende de te behandelen onderwerpen, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
 4. De oproeping tot een algemene ledenvergadering geschiedt tenminste veertien dagen tevoren aan de adressen van de leden.
 5. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of diens plaatsvervanger.
 6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of diens notulen gemaakt, die door deze en door de voorzitter van de vergadering worden vastgesteld en ondertekend.
 7. De jaarvergadering wordt in het begin van het seizoen gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het bestuur met het verslag als bedoeld in artikel 9 van de statuten.
 8. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging toe alle bevoegdheden, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Het stemmen

Artikel 11

 1. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn de leden van de vereniging, die elk één stem kunnen uitbrengen
 2. Een lid kan zijn stemrecht overdragen aan een door hem aan te wijzen ander lid. In dat geval dient op de vergadering aan de secretaris een schriftelijke volwacht te worden overhandigd.

Besluiten

Artikel 12

Besluiten worden genomen met een meerderheid van de helft plus één van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen.

Tot wijziging van deze statuten en/of ontbinding van de vereniging kunnen slecht worden genomen door de algemene ledenvergadering, waarin tenminste de helft van het aantal leden tegenwoordig is en met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen en mits het voorstel tot het desbetreffende besluit in de oproeping tot die vergadering was opgenomen. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt er een nieuwe algemene ledenvergadering uitgeschreven, waarin met enkelvoudige meerderheid rechtsgeldige beslissingen kunnen worden genomen.

Geldmiddelen

Artikel 13

 1. De inkomsten van de vereniging bestuur uit:
  1. contributies
  2. bijdragen van donateurs;
  3. subsidies en bijdragen
  4. schenkingen, legaten en andere baten.
 2. De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de begroting van inkomsten en uitgaven van de vereniging voor het volgende verenigingsjaar en de te heffen contributies vast.

De leden zijn gehouden tot betaling daarvan.

Reglementen

Artikel 14

 1. Het huishoudelijk regelement bevat de regelen omtrent de toepassing en de uitvoering van deze statuten.
 2. Het competitiereglement bevat de regelen omtrent de indeling en uitvoering van de interne competitie.
 3. De reglementen worden vastgesteld door de algemene vergadering.
 4. De algemene ledenvergadering kan voor verdere werkzaamheden van de vereniging nadere regelen vaststellen.

Algemene Bepalingen

Artikel 15

In gevallen, waarin deze statuten en de reglementen niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering.

Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het bestuur. Echter onder gebondenheid om de genomen beslissing aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering ter bekrachtiging voor te leggen.

Liquidatie

Artikel 16

 1. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn.
 2. Tenzij anders bepaald, geschiedt de liquidatie door het bestuur.
 3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van een liquidatie-overschot van de vereniging aangeven
 4. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij artikel 23 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.